FAQs Complain Problems

Blogs

कानूनी मामिला उपशाखा

कानूनी मामिला उपशाखा का काम कर्तब्य र अधिकार

• न्यायिक समितिको सचिवालय, न्याय, कानून, मानव अधिकार प्रवद्र्धन तथा मेलमिलाप र मध्यस्थता, निर्णय तथा फैसला कार्यान्वयन
• न्यायिक समितिको सचिवालय सम्बन्धी कार्य
• न्याय तथा कानूनी राज्यको परिपालना
• मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन
• व्यक्ति र समुदायबीच मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन
• न्यायिक निर्णय तथा फैसला कार्यान्वयन
• कार्यपालिका तथा सभामा पेश गर्नुपर्ने विभिन्न नीति, नियम तथा कानूनको मसौदामा संयोजन र समन्वय
• नीति, कानूनको प्रमाणीक प्रतिको संरक्षण, प्रकाशन र अभिलेख
• विधायन सम्बन्धी अन्य कार्य ।