FAQs Complain Problems

Blogs

स्वास्थ्य उपशाखा

स्वास्थ्य उपशाखाका काम कर्तब्य र अधिकार

• आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजनाको निर्माण, कार्यान्वयन तथा नियमन।
• राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरीय लक्ष्य र मापदण्ड बमोजिम स्थानीयस्तरको स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्य र गुणस्तर निर्धारण ।
• राष्ट्रिय र प्रादेशिक मापदण्ड अनुरूप जनरल अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, निदान केन्द्र तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्लिनिक दर्ता, सञ्चालन अनुमति र नियमन ।
• आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सञ्चालन र प्रवद्र्धन ।
• अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन ।
• स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापन ।
• सरसफाई सचेतनाको अभिवृद्धि ।
• रक्त सञ्चार सेवा तथा स्थानीय र शहरी स्वास्थ्य सेवा ।
• औषधी पसल सञ्चालन र नियमन ।
• औषधीजन्य वनस्पति, जटीबुटी र अन्य औषधीजन्य वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन र वितरण ।
• स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको व्यवस्थापन ।
• औषधी तथा अन्य मेडिकल उत्पादनहरूको न्यूनतम मूल्य निर्धारण र नियमन ।
• औषधीको उचित प्रयोग र सूक्ष्मजीव निरोधक प्रतिरोध न्यूनिकरण ।
• औषधी र स्वास्थ्य उपकरणको खरिद, भण्डारण र वितरण ।
• स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन ।
• जनस्वास्थ्य निगरानी (पब्लिक हेल्थ सर्भेलेन्स) ।
• प्रबद्र्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुस्र्थापनात्मक र प्यालिएटिभ स्वास्थ्य सेवाको सञ्चालन ।
• स्वस्थ जीवनशैली, पोषण, शारीरिक व्यायाम, योग अभ्यास, स्वास्थ्य वृत्तको पालना, पञ्चकर्म लगायतका जनस्वास्थ्य सेवाको प्रबद्र्धन ।
• जुनोटिक र कीटजन्य रोगको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन ।
• सुर्ति, मदिरा र लागू पदार्थजन्य वस्तुको प्रयोग नियन्त्रण तथा सचेतना अभिवृद्धि ।
• आयुर्वेदिक, युनानी, आम्ची, होमियोप्याथिक, प्राकृतिक चिकित्सा लगायतका परम्परागत स्वास्थ्य उपचार सेवाको व्यवस्थापन ।
• जनस्वास्थ्य, आपतकालीन स्वास्थ्य तथा महामारीको नियन्त्रण योजना र कार्यान्वयन ।
• सरुवा तथा नसर्ने रोगको नियन्त्रण तथा रोकथाम ।
• आस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह ।
• स्थानीय खानेपानी सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन ।
• खानेपानी महसुल निर्धारण र खानेपानी सेवा व्यवस्थापन ।
• सार्वजनिक स्थलमा पिउने पानी व्यवस्थापन ।
• पानी मुहानको संरक्षण ।
• स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति सम्बन्धी अन्य विषय ।