FAQs Complain Problems

Blogs

सुझाब सल्लाह

प्रशासन उपशाखा

प्रशासन उपशाखा का काम कर्तब्य र अधिकार

राजश्व उपशाखा

राजश्व उपशाखा का काम कर्तब्य र अधिकार

योजना तथा अनुगमन उपशाखा

योजना तथा अनुगमन उपशाखा का काम कर्तब्य र अधिकार

कानूनी मामिला उपशाखा

कानूनी मामिला उपशाखा का काम कर्तब्य र अधिकार

वडा कार्यालय

वडा कार्यालयका काम कर्तब्य र अधिकार

सडक, सिंचाई तथा अन्य पूर्वाधार विकास उपशाखा

स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक तथा यातायत सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा नियमन
स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, झोलुङ्गे पुल, पुलेसा र तटबन्धन सम्बन्धी गुरुयोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन र स्तरोन्नतिका आयोजनाको पहिचान, अध्ययन, कार्यान्वयन, मर्मत, सम्भार
यातायत सुरक्षा व्यवस्थापन र नियमन
स्थानीय सार्वजनिक यातायतको रुट निर्धारण, अनुमति, नवीकरण, खारेजी, सेवाको गुणस्तर, भाडा दर निर्धारण र नियमन
ट्याक्सी सेवा अनुमती, व्यवस्थापन र नियमन
ट्रली बस, ट्रामजस्ता मध्यम क्षमताका मास ट्रान्जिट प्रणालीको नीति, योजना, मापदण्ड, कार्यान्वयन, नियमन

भवन तथा मापदण्ड कार्यान्वयन उपशाखा

भवन तथा मापदण्ड कार्यान्वयन उपशाखाका काम कर्तब्य र अधिकार

Pages