FAQs Complain Problems

Blogs

सुझाब सल्लाह

सडक, सिंचाई तथा अन्य पूर्वाधार विकास उपशाखा

स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक तथा यातायत सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा नियमन
स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, झोलुङ्गे पुल, पुलेसा र तटबन्धन सम्बन्धी गुरुयोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन र स्तरोन्नतिका आयोजनाको पहिचान, अध्ययन, कार्यान्वयन, मर्मत, सम्भार
यातायत सुरक्षा व्यवस्थापन र नियमन
स्थानीय सार्वजनिक यातायतको रुट निर्धारण, अनुमति, नवीकरण, खारेजी, सेवाको गुणस्तर, भाडा दर निर्धारण र नियमन
ट्याक्सी सेवा अनुमती, व्यवस्थापन र नियमन
ट्रली बस, ट्रामजस्ता मध्यम क्षमताका मास ट्रान्जिट प्रणालीको नीति, योजना, मापदण्ड, कार्यान्वयन, नियमन

भवन तथा मापदण्ड कार्यान्वयन उपशाखा

भवन तथा मापदण्ड कार्यान्वयन उपशाखाका काम कर्तब्य र अधिकार

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन उपशाखा

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन उपशाखाका काम कर्तब्य र अधिकार

सामाजिक सुरक्षा तथा पंजिकरण उपशाखा

सामाजिक सुरक्षा तथा पंजिकरण उपशाखाका काम कर्तब्य र अधिकार

महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण उपशाखा

महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण उपशाखाका काम कर्तब्य र अधिकार

स्वास्थ्य उपशाखा

स्वास्थ्य उपशाखाका काम कर्तब्य र अधिकार

शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा

शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका काम कर्तब्य र अधिकार

कृषि सेवा केन्द्र

कृषि सेवा केन्द्रका काम कर्तब्य र अधिकार

Pages