नगर परिचय

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ८० मा भएको व्यवस्था बमोजिम यस नगरपालिकाको गठन भएको छ । त्यस्तै सोही ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक नगरपालिका एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठन संस्था हुनेछ । नगरपालिकाको आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । नगरपालिकाले व्यक्तिसरह चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न र वेचविखन गर्न सक्नेछ । नगरपालिकाले व्यक्तिसरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरे अनुसार नै यस नगरपालिका पनि संचालन र व्यवस्थित गरिएको छ । यस नगरपालिकाको भौगोलिक अवस्थित, नामाकरण लगायत दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, उद्देश्य

वार्ड न ४

वार्ड न १ का पदाधिकारी हरु 

Undefined